บริการวิชาการ

ปีการศึกษา 2562
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน
โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนสาคู และชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต
โครงการพัฒนาชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากในพื้นที่ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง และตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุข เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม : ชุมชนท่าศักดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
   จังหวัดภูเก็ต

ปีการศึกษา 2561
-  โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในชุมชน
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
-  
รายงานผลโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในชุมชน 

-  รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น  
-  รายงานผลโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารการ

ปีการศึกษา 2560
โครงการบริการวิชาการการเกษตร
รายงานผลโครงการบริการวิชาการการเกษตร