บริการวิชาการ

ปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในพื้นที่บ้านพารา ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
โครงการพัฒนาชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในพื้นที่ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง และตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
โครงการพัฒนาชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในพื้นที่ชุมชนลิพอนใต้และชุมชนสาคู จังหวัดภูเก็ต
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบางวัน จังหวัดพังงา
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลถ้ำน้ำผุด จังหวัดพังงา
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา 2563
โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนท่าเรือและชุมชนสาคู
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากในพื้นที่ ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง และ ต.พรุใน อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พื้นที่บ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


ปีการศึกษา 2562

- รายงานผลโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน

- รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนสาคู และชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต
รายงานผลโครงการพัฒนาชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากในพื้นที่ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง และตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

รายงานผลโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุข เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม : ชุมชนท่าศักดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน
โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนสาคู และชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต
โครงการพัฒนาชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากในพื้นที่ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง และตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุข เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม : ชุมชนท่าศักดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
   จังหวัดภูเก็ต

ปีการศึกษา 2561
-  โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในชุมชน
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
-  
รายงานผลโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในชุมชน 

-  รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น  
-  รายงานผลโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารการ

ปีการศึกษา 2560
โครงการบริการวิชาการการเกษตร
รายงานผลโครงการบริการวิชาการการเกษตร

 
 

m2