กิจกรรมเสวนาข้าวกับวิถีชีวิต
อบรมการเพาะปลากัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ไหว้ครูนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563
โครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย