คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564
กิจกรรมเสวนาเรื่องทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน
เทคนิคการถ่ายทำวีดิทัศน์ด้วย KineMaster
อบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
อบรมการเพาะปลากัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย