ไหว้ครูนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563
โครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560
โครงการเกษตรวิชาการ
ประมวลภาพงานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมนำพา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล PKRU Google Scholar Citations อันดับ 1 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการทำบุญ ปล่อยปลาต้อนรับปีใหม่ 2561
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รางวัลที่ 2 จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในวันภาษาไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ชาวเกาะยาวน้อย
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น
อาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ลำดับที่ 3

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย