ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564
กิจกรรมเสวนาเรื่องทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน
เทคนิคการถ่ายทำวีดิทัศน์ด้วย KineMaster
อบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมเสวนาข้าวกับวิถีชีวิต
อบรมการเพาะปลากัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ไหว้ครูนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563
โครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย