คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564
โครงการทบทวนและจัดทำแผนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

banner0766

banner181066

banner8

ปฏทนกจกรรมนกศกษา

Aggie Service2

homeroom662

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย