โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย