ชื่อ : ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา :

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เกียรติบัตรเรียนดียอดเยี่ยม) มหาวิทยาลัยพะเยา ทุนสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558
                    จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปริญญาโท  : Master of Business Administration in Hospitality and Tourism Management (International Program) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาตรี  : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ปวส           : แผนกมัคคุเทศก์ สถาบันฝึกอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สรท.) บางแสน ชลบุรี

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

     หลักการนำเที่ยว, การนำเที่ยวเชิงเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว,  การจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน

นักวิจัยร่วม (สัดส่วนร้อยละ 50) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว เชิงการแพทย์ สปา และการส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” งบประมาณวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2559
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยแห่งชาติ (สกว.)
หัวหน้าโครงการวิจัย งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต” งบประมาณสนับสนบสนุนวิจัย ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถการบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดภูเก็ต” งบประมาณวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยแห่งชาติ (สกว.)
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต” งบประมาณวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยแห่งชาติ
          (สกว.)

การตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือการเสนอวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ
Puttaporn B., & Chaisawat M. (2007). Sustainable Tourism Planning and Management at Local Administration Organization: The Case of Tambon Maikhao Administration
       Organization, Amphur Thalang, Changwat Phuket. Proceedings of The Sixth Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism, Xiamen, China, 21-23,
พุทธพร อักษรไพโรจน์และประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2559). ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาใน โรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต, ใน วารสารการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
พุทธพร อักษรไพโรจน์และประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2560). กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจสปาใน โรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต, ใน วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน
       มกราคม-มิถุนายน 2560
Aksornpairoj, P. and Pakdeepinit, P. (2016). Factors Related to Service Competitiveness of International Tourists Perspective toward Spas in Hotels and Resorts, Phuket, In The
       National and International Graduate Research Conference 2016.KhonKaen: KhonKaen University, Thailand.
พุทธพร อักษรไพโรจน์ และประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2560). ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการสปาในโรงแรมและรีสอร์ท พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน,
       ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2559, “มุมมองวิชาการกับการค้นหาความเป็นไทยในอุตสาหกรรมบริการ” คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


รางวัลการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์
       Certificate, Awarded for Honorable Mention of Oral Presentation in Doctoral Level, Field of Humanities and Social Sciences, International Graduate Research Conference 2016. KhonKaen: KhonKaen University, Thailand and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia.

ใบอนุญาต
       ใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา กระทรวงสาธารณสุข
       ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ (บรอนซ์เงิน) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา