ชื่อ : นางสาวณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ

ตำแหน่ง : อาจารย์ 

การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช, วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

 1. การแปรรูปอาหาร 1
 2. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
 3. เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
 4. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5. การแปรรูปอาหาร 2
 6. เกษตรเพื่องานอดิเรก
 7. การประกันคุณภาพอาหาร 1
 8. การประกันคุณภาพอาหาร 2
 9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. การใช้เนยโกโก้เทียมทดแทนเนยโกโก้ในการผลิตช็อคโกแลต
 2. ศึกษากระบวนการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ฟาร์มแพะนม)