ชื่อ : ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

การศึกษา : วท.บ. (ประมง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ, วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Ph.D. (Fisheries and Allied Aquacultures) Auburn University, USA

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

  1. คุณภาพน้ำและการจัดการ
  2. นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. สุวณิช ชัยนาค, วิรงรอง ทิมดี, พิชญา ชัยนาค, นรินทร์ สงสีจันทร์, ราตรี สุขสุวรรณ และ จริยา อ่อนทอง. (2556). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทำฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต. รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 484-492.
  2. พิชญา ชัยนาค, โกวิทย์ เก้าเอี้ยน, สุภาพ ไพรพนาพงศ์ และสุวณิช ชัยนาค. (2555). แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal). เอกสารวิชาการฉบับที่ 25/2555. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง.
  3. สุวณิช ชัยนาค. 2544. ผลของรงควัตถุคาโรทีนอยด์จากสาหร่ายเกลียวทองและฟักทองที่ ระดับต่างๆ ต่อการเกิดสีของปลาหางนกยูง. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  4. Suwanit Chainark and Claude E. Boyd. 2010. Evaluation of a Meter for Testing Potassium Concentration in Low-salinity Aquaculture Ponds. Journal of the World Aquaculture Society 41(s1):102-106.
  5. Suwanit Chainark and Claude E. Boyd. 2010. Water and Sediment Quality, Phytoplankton Communities, and Channel Catfish Production in Sodium Nitrate-Treated Ponds. Journal of Applied Aquaculture, Volume 22, Issue 2 April 2010 , pages 171 – 185.
  6. Suwanit Chainark. 2008. Application of GIS to assessing the impact of aquaculture on water quality in natural water bodies and watersheds, A Case Study: North Auburn Upper Fisheries Research Unit and Sougahatchee Creek, Auburn University, Alabama, USA.

 

บทความทางวิชาการ

  1. Claude E., & Boyd, Christopher E., & Chainark, S. (2010). Shrimp pond soil and water quality management. In V. Alday-Sanz (Ed.), The shrimp book. (pp. 281-304). Nottingham: Nottingham University Press.
  2. Calude E. Boyd and Suwanit Chainark. (2009). Advance in technology and practice for land-based aquaculture systems: ponds for finfish production. In: New technologies in aquaculture: Improving production efficiency, quality and environmental management. CRC Press. New York, USA.