ชื่อ : นางสาวอัจฉริยา สุวรรณสังข์

ตำแหน่ง : อาจารย์ ประธานสาขาวิชา

การศึกษา : วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

 

วิชาที่สอน

 1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 2. วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
 3. นิเวศวิทยาชายฝั่ง
 4. ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 5. อาหารและการให้อาหารปลา
 6. สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 7. เทคโนโลยีการจัดตู้ปลาสวยงาม
 8. ทักษะกิจกรรมทางน้ำ
 9. โรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้ำ
 10. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 11. การวิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำ

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. วุฒิพร พรหมขุนทอง และอัจฉริยา มูสโกภาศ. 2548. ผลของเอนไซม์ไฟเตสต่อการเพิ่มการใช้ฟอสฟอรัสจากวัตถุดิบพืชในปลานิลแดงแปลงเพศ. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 27 (ฉบับพิเศษ 1): 151-170.
 2. วุฒิพร พรหมขุนทอง, อัจฉริยา มูสโกภาศ, และดุสิต นาคะชาติ. (2547). ผลของเอนไซม์ไฟเตสและอนินทรีย์ฟอสเฟตต่อการใช้ฟอสฟอรัสจากวัตถุดิบพืชในปลาดุกพันธุ์ผสม. ว. สงขลานครินทร์.
 3. นพดล ศุกระกาญจน์, อัจฉริยา มูสโกภาศ, รัชนี โชติกจินดา, จรีพร เรืองศรี, สุภฏา คีรีรัฐนิคม, และกิจการ ศุภมาตย์. (2547). โรคติดเชื้อในกุ้งขาว. ว. สงขลานครินทร์.
 4. สุทิพย์ ค้าของ, คุณนิธี ลีลารัศมี, อัจฉริยา สุวรรณสังข์ และนิรุทธิ์ สุขเกษม. (2553). การใช้เมล็ดลำใยป่นในอาหารปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinu). การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 170-173.
 5. Nirut Sukkasame, Khunnitee Leelarasamee, Atchariya Suwannasang. (2009). The use of east Indian Walnut samanea saman leaf meal as an alternative protein source for nile tilapia Oreochromis niloticus and Tambaqui Colossoma brachypomum. Poster in : Asian Pacific Aquaculture 2009. Kuala Lumpur, Malaysia November 3 - 6,2009 Putra World Trade Center.
 6. คุณนิธี ลีลารัศมี, อัจฉริยา สุวรรณสังข์ และนิรุทธ์ สุขเกษม. 2550. ชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลากะพงขาว ขนาดใหญ่ในกระชังที่เลี้ยงในน้ำจืดและน้ำทะเล. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต: ภูเก็ต.