• สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์

 

ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร
ผศ. โสภา ชูเพ็ง
26 กันยายน 2559
นายชัยภูมิ  สุขสำราญ

  • สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค
ผศ. สุทิพย์ จีนาวุธ
นายสุรวัฒน์  จริงจิตร
ดร.ภัทริดา โปฎก
26 กันยายน 2559

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

ดร.ณัฐพร รัตนพรรณ์
นายสุรศักดิ์ ทศกาญจน์
ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ดร.ธัชชพร  ไชยเจริญ
ดร.เบญจพร พงษ์นริศร
ดร.พิริญญา กฤศวงศ์งาม

  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว