ชื่อ : นางเครือมาส ทองฤทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณะ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133