สายตรงคณบดี

เมนูหลัก

สาขาวิชาในคณะ

หน่วยงานภายใน

สถิติผู้เยี่ยมชม

4523344
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
329
1774
2103
4507498
78292
96411
4523344

Your IP: 54.205.228.50
Server Time: 2016-10-24 00:44:36

 

งานวิจัยปี 2553

 

ลำดับที่

โครงการวิจัย

ผู้วิจัย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณภายในสถาบัน

1

การใช้ใบจามจุรีเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น ในอาหารปลาน้ำจืดบางชนิด

(ทำสัญญาวันที่ 15 ก.พ. 2553 ระยะเวลา 1 ปี)

ผศ. คุณนิธี ลีลารัศมี

อ. อัจฉริยา สุวรรณสังข์

ผศ. สุทิพย์  ค้าของ

ดร. นเรศ ซ่วนยุก*

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์

133,500

2

ซิสเต็มเมติกส์ของปลาการ์ตูนในประเทศไทย

(ทำสัญญาวันที่ 21 ก.ย. 2553 ระยะเวลา 1 ปี)

ผศ. สุทิพย์  ค้าของ

ผศ. อลงกต แทนออมทอง*

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ผศ. คุณนิธี ลีลารัศมี

นส. ราตรี สุขสุวรรณ์**

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

425,612

3

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดทำฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

(ทำสัญญาวันที่ 29 ธ.ค. 2553 ระยะเวลา 1 ปี)

ดร. สุวณิช ชัยนาค

น.ส.วิรงรอง  ทิมดี*

กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

ดร.พิชญา  ชัยนาค**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.พังงา

น.ส.จริยา  อ่อนทอง***

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

นายนรินทร์ สงสีจันทร์****

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตน.ส.ราตรี  สุขสุวรรณ*****

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

800,000

 

งบประมาณภายนอกสถาบัน

1

การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.สาคู

(ทำสัญญาวันที่ 30 ก.ย. 2553)

อ. สุเทพ มุงคุณ

ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร

60,000

 

งานตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2553
       Naraid Suanyuk, Nirut Sukkasame, Nopparrat Tanmark, Terutoyo Yosida, Toshiaki Itami, and Kidchakan Supamattaya. (2008). Streptococcus iniae Infection in Cultured Sea Bass (Lates calcarifer) and Red Tilapia (Oreochromis sp.) in Southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 32 (4), 341-348, Jul.-Aug. 2010 (บทคัดย่อ download)

       Suwanit Chainark and Claude E. Boyd. (2010). Evaluation of a meter for testing potassium concentration in low-salinity aquaculture ponds. Journal of the World Aquaculture Society, Vol. 41(S1): 102-106.(บทคัดย่อ download)

       Suwanit Chainark and Claude E. Boyd. (2010). Water and sediment quality, Phytoplankton communities, and channel Catfish in sodium nitrate-treated ponds. Journal of Applied Aquaculture, 22(2): 171-185.(บทคัดย่อ download)

       นิรุทธิ์ สุขเกษม, คุณนิธี ลีลารัศมี, อนุชา ภิญโญ และวิศรุต หอมรสกล้า. (2553). การใช้ใบจามจุรีป่นเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus). การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 345-348. (บทคัดย่อ download)

       สุทิพย์ ค้าของ, คุณนิธี ลีลารัศมี, อัจฉริยา สุวรรณสังข์ และนิรุทธิ์ สุขเกษม. (2553). การใช้เมล็ดลำใยป่นในอาหารปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinu). การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 170-173. (บทคัดย่อ download)

       โสภา ชูเพ็ง. (2553). ผลของวิตามินและ paclobutrazol ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสิงโตปากนกแก้วในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทายาลัยขอนแก่น หน้า 421-424.

       สุเทพ มุงคุณ, สยาม อรุณศรีมรกต, วรพร สังเนตร. (2553). การติดตามผลศักยภาพการนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปปฏิบัติเพื่อการป้องกันมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 53) : 42-57


งานวิจัยปี 2554

ลำดับที่

โครงการวิจัย

ผู้วิจัย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณภายในสถาบัน

1

การพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะสู่มาตรฐานอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต

(ทำสัญญาวันที่ 1 พ.ย. 2554 ระยะเวลา 1 ปี)

อ.สุเทพ มุงคุณ

160,000

2

แนวทางการรับรู้ผลกระทบและการสนับสนุน ต่อการพัฒนา

การท่องเที่ยวของชุมชน : เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่(ทำสัญญาวันที่ 4 พ.ย. 2554 ระยะเวลา 1 ปี)

อ.ธนินทร์ สังข์ดวง

150,000

3

การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

(ทำสัญญาวันที่ 13 พ.ย. 2554 

   ระยะเวลา 1 ปี)

อ.จิรพันธ์ ทองเจริญ

150,000

4

ความหลากหลาย ความชุกชุม และประชากรจักจั่นทะเล บริเวณจังหวัดภูเก็ตและพังงา

(ทำสัญญาวันที่ 15 ธ.ค. 2554 

  ระยะเวลา 2 ปี)

อ.ตันติพงษ์ เพชรไชยาผศ. สุทิพย์  ค้าของ

ผศ. คุณนิธี ลีลารัศมี

ดร.สุวณิช ชัยนาค

350,000

 

งานตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2554


       สุทิพย์ ค้าของ, คุณนิธี ลีลารัศมี, อัจฉริยา สุวรรณสังข์, นิรุทธิ์ สุขเกษม (2554). ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 39 ฉบับพิเศษ : 53-58. (ฉบับเต็ม download)
       โสภา ชูเพ็ง, อัจฉรวิทย์ ลักษณะสุต (2554). ผลของน้ำมะพร้าว BA NAA และโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องนางรุ้งในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 39 ฉบับพิเศษ : 403-408. (บทคัดย่อ download)
       มนทิรา  ไชยตะญากูร. (2554).  การพัฒนาเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกฝักไฮโดรโปนิกส์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ปีที่ 42 ฉบับที่ 3/1 ฉบับพิเศษ สิงหาคม-ธันวาคม. หน้า 143-146. (บทคัดย่อdownload)


งานวิจัยปี 2555


 

ลำดับที่

โครงการวิจัย

ผู้วิจัย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณภายในสถาบัน

1

การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากดินตะกอนป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ต 

 

300,000

2 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กซ์โซโพลีแซคคาไรด์จากดินตะกอนป่าชายเลน ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม 251,665
3 เปรียบเทียบการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลูกปกติกับในระบบปลูกไฮโดรโปนิกส์ ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร 120,000
4 Production, purification and characterization of biosurfactant from mangrove bacterium, Ochrobactrum anthropi 2/3 ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม 313,244

5

การเจริญเติบโตของจักจั่นทะเลในระบบน้ำหมุนเวียนที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน

ผศ.คุณนิธี ลีลารัศมี
ผศ.สุทิพย์ ค้าของ
อ.ตันติพงษ์ เพชรไชยา

331,800

6

การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราโรคพืชจากแบคทีเรีย

 ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม

ผศ.สิริรัตน์ เพชรเหมือน

400,000

7

การใช้ใบมะละกอป่น ในอาหารเลี้ยงปลานิลแดง

ผศ.คุณนิธี ลีลารัศมี
อ.ตันติพงษ์ เพชรไชยา

112,000

8

ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการแปลงเพศและการเจริญเติบโตของปลานิลระยะวัยอ่อนก่อนถุงไข่แดงยุบ ระยะหลังถุงไข่แดงยุบ และระยะวัยรุ่น 

 ผศ.คุณนิธี ลีลารัศมี

ผศ.สุทิพย์ ค้าของ
อ.ตันติพงษ์ เพชรไชยา

187,000

 

งานตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555

       คุณนิธี ลีลารัศมี, สุทิพย์ ค้าของ และ จักรพันธ์ สองสี. (2555). การแปลงเพศปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยการแช่ลูกปลาระยะก่อนถุงไข่แดงยุบในสารสกัดใบมังคุดสด. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 40 ฉบับพิเศษ : 340-345.

       โสภา ชูเพ็ง และวลิณี ไชยสุวรรณ. (2555). ผลของ PBZ BA และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวาย Sakura Pink ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 40 ฉบับพิเศษ : 381-387.

       พิชญา ชัยนาค, โกวิทย์ เก้าเอี้ยน, สุภาพ ไพรพนาพงศ์ และสุวณิช ชัยนาค. (2555). แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal). เอกสารวิชาการฉบับที่ 25/2555. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. (บทคัดย่อ download)

       Kitiya Silawong, Supannee Aoki, Weerayuth Supiwong, Alongklod Tanomtong, Suthip Khakhong and 
La-orsri Sanoamuang. The First Chromosomal Characteristics of Nucleolar Organizer Regions (NORs) in Grey Featherback Fish, Notopterus notopterus (Osteoglossiformes, Notopteridae) by Conventional and Ag-NOR Staining 
Techniques.  (บทคัดย่อ download)

       Supiwong, W., Tanomtong, A., Khakhong, S., Silawong, K., Aoki, S., and Sanoamuang, L. (2012). The First Chromosomal Characteristics of Nucleolar Organizer Regions and Karyological Analysis of Clown Knife Fish, Chitala ornata (Osteoglossiformes, Notopteridae) bu T-Lymphocyte Cell Culture. CYTOLOGIA Vol. 77(2012) No. 3 : 393-399.  (บทคัดย่อ download)

       Atipan Saimmai, Satianpong Udomsilp, Suppasil Maneerat. Production and characterization of biosurfactant from marine bacterium Inquilinus limosus KB3 grown on low-cost raw materials. (บทคัดย่อ download)

       Atipan Saimmai, Theerawat Onlamool,Vorasan Sobhon, Suppasil Maneerat. An efficient
biosurfactant-producing bacterium Selenomonas ruminantium CT2, isolated from mangrove sediment
in south of Thailand. วารสาร World Journal of Microbiology and Biotechnology. 
(บทคัดย่อ download)

     Atipan Saimmai, Onkamon Rukadee, Theerawat Onlamool, Vorasan Sobhon, Suppasil Maneerat. Isolation and screening of surface active compound-producing bacteria using low-cost and renewable substrate. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology. 4 – 6 Oct 2012. หน้า 132-140.
 
     Atipan Saimmai, Theerawat Onlamool, Vorasan Sobhon, Suppasil Maneerat. Diversity of biosurfactants/ bioemulsifiers-producing bacteria isolated from palm oil conraminated soils in palm oil industry.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38. 17 – 19 Oct 2012. หน้า 1-6.


       Atipan Saimmai, Onkamon Rukadee, Theerawat Onlamool, Vorasan Sobhon,Suppasil Maneerat. 
Characterization and Phylogenetic Analysis of Microbial Surface Active Compound-Producing Bacteria.วารสาร Applied Biochemistry and Biotechnology. 
(บทคัดย่อ download)
 

       Atipan Saimmai, Onkamon Rukadee, Theerawat Onlamool, Vorasan Sobhon,Suppasil Maneerat. Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18.  ) (บทคัดย่อ download)
 

       Atipan Saimmai, Onkamon Rukadee, Vorasan Sobhon and Suppasil Maneerat. Biosurfactant production 
by Bacillus subtilis TD4 and Pseudomonas aeruginosa SU7 grown on crude glycerol obtained from biodiesel
production plant as sole carbon source. วารสาร Journal of Sciencetific andIndustrial Reseach ปี 2012 ฉบับที่ 71 หน้าที่ 396-406.  


       มนทิรา ไชยตะญากูร. (2555). ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์วัสดุปลูกเม็ดดินเผาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์. 
ในรายงานการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2555 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน" 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555. หน้า 329-335. 

       มนทิรา ไชยตะญากูร. (2555). ศึกษาแหล่งดินเหนียวที่เหมาะสมต่อการผลิตเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์.
ในรายงานการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2555 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน" 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555. หน้า 322-328. 

 

งานวิจัยปี 2556

 

 

งานตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2556

     Saimmai A, Udomsilp S, Cheirsilp B, Sobhon V, Chooklin CS , Maneerat S. Isolation and phylogenetic analysis of surface active compound-producing bacteria from palm oil industry. 4 th Regional AFOB Symposium 2013 “Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. 17 – 19 Jan2013.
     Udomsilp S, Chooklin CS, Sobhon V, Meneerat S, Saimmai A. Isolation and screening of biosurfactant producing bacteria using palm oil decanter cake as a novel substrate. 4 th Regional AFOB Symposium 2013 “Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. 17 – 19 Jan2013. หน้า 59-62. (บทคัดย่อ download)
     Saimmai A, Udomsilp S, Cheirsilp B, Sobhon V, Chooklin CS, Maneerat S. Isolation and screening of biosurfactant producing bacteria using palm oil mill effluent as a novel substrate. 4 th Regional AFOB Symposium 2013 “Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. 17 – 19 Jan2013. หน้า 63-66. (บทคัดย่อ download)
     Udomsilp S, chooklin CS, Sobhon V, Maneerat S, Saimmai A. Production and characterization of biosurfactant produced by Bacillus subtilis 318 using low cost fermentation medium. 4 th Regional AFOB Symposium 2013 “Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. 17 – 19 Jan2013. หน้า 36-39. (บทคัดย่อ download)
     Chooklin, คณะ. Utilization of palm oil mill effluent as a novel substrate for biosurfactant production by Nevskia ramosa NA3. Songklanakarin Journal of Science and Technolology. 24 Jan 2013. หน้า 167- 176. (บทคัดย่อ download)
       สุวณิช ชัยนาค, วิรงรอง ทิมดี, พิชญา ชัยนาค, นรินทร์ สงสีจันทร์, ราตรี สุขสุวรรณ และ จริยา อ่อนทอง. (2556).
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทำฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต. รายงานการประชุม
ทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 484-492. (บทคัดย่อdownload)
     Supiwong, W., Tanomtong, A., Khakhong, S., Silawong, K., Aoki, S., and Sanoamuang, L. The First Chromosomal Characteristics of Nucleolar Organizer Regions and Karyological Analysis of Clown Knife Fish,Chitala ornata (Osteoglossiformes, Notopteridae) bu T-Lymphocyte Cell Culture. CYTOLOGIA Vol. 77(2012) No. 3. 6 Feb 2013. หน้า 393-399. 
     สิริรัตน์ เพชรเหมือน, คณะ. ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของลูกกล้วยไม้สกุล Rhynchostylis. การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. วันที่ 8 – 9 พ.ค. 2556. หน้า 667-672. (บทคัดย่อdownload)
     สิริรัตน์ เพชรเหมือน. ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ลูกผสมเอื้องดินใบหมาก. การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. วันที่ 8 – 9 พ.ค. 2556. หน้า 673-677. (บทคัดย่อdownload)
     มนทิรา ไชยตะญากูร, คณะ. ศึกษาการปลูกปูเล่พันธุ์ใบใหญ่ในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดิน. การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. วันที่ 8 – 9 พ.ค. 2556. หน้า 632-639. (บทคัดย่อdownload)
     มนทิรา ไชยตะญากูร. อัตราส่วนผสมเม็ดดินเผาที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค  โดยวิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์. การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. วันที่ 8 – 9 พ.ค. 2556. หน้า 640-649. (บทคัดย่อdownload)
     โสภา ชูเพ็ง, นูรีญา มุสอแยนา. ผลของ PBZ BA และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้อั้วนวลจันทร์ในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 “พืชศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน”. วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2556. 
   
 Atipan  Saimmai, Sirirat Petmeaun, Paweena Dikit, Suppasil Maneerat. Diversity of Exopolysaccharide Producing-bacteria from Mangrove Sediment in South of Thailand. TSB International Forum 2013. 28 – 30 August 2013. P08.
     Atipan  Saimmai, Sirirat Petmeaun, Suppasil Maneerat, ChanikaSaenge Chooklin. Oil Plam Empty Fruit Bunch Fiber Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis for Cellulosic Ethanol Production. TSB International Forum 2013. 28 – 30 August 2013. P14 52 – 55.
     Atipan  Saimmai, Sirirat Petmeaun, Suppasil Maneerat, ChanikaSaenge Chooklin. . Isolation and Screening of Biosurfactant-producing Bacteria Using Crude Glycerol from Biodiesel Production as a Substrate. TSB International Forum 2013. 28 – 30 August 2013. P23.
     Atipan  Saimmai, Sirirat Petmeaun, Paweena Dikit, Suppasil Maneerat. Isolation and Screening of Exopolysaccharide-producing bacteria from Mangrove Sediment by using Plam Oil Mill Effluent as a Substrate. TSB International Forum 2013. 28 – 30 August 2013. P12.
     Pongsak Noparat Suppasil Maneerat, Atipan Saimmai. Utilization of plam oil decanter cake as a novel substrate for biosurfactant production from a new and promising strain of Ochrobactrum anthropic 2/3. World Journal  of Microbiology and Biotechnology. 16 September 2013. หน้า 865-877.
     Pongsak Noparat, Kanokrat Saisa-ard, Sirirat Petmeaun, Suppasil Maneerat, Atipan Saimmai. Production and Characterization of Biosurfactant Produced by Haloplanus sp. AS64 using Plam Oil Decanter Cake as a Novel Substrate. The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39) “Innovative Science for a Better Life”. 21 – 23 October 2013. หน้า 597-604.
   
 มนทิรา ไชยตะญากูร,  สุเทพ มุงคุณ, มณีนุช ทองชู. การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน”. วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2556. หน้า 544-554.
     มนทิรา ไชยตะญากูร, ปาฮามี อิแอ. ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นมังเคร่. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน”. วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2556. หน้า 555-563. 
     สิริรัตน์ เพชรเหมือน. ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของลูกกล้วยไม้เอื้องสาย. ารประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน”. วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2556. หน้า 582-585.     
     
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. ผลของวัสดุปลูกและไคโตซานต่อการออกดอกเอื้องดินใบหมาก. ารประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน”. วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2556. หน้า 586-593.     

 

 

งานวิจัยปี 2557


งานตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557

      Atchariya Suwannasang, Machalin Dangwetngam, Akkarawit Issaro, Wutiporn Phromkunthong and Naraid Suanyuk. (2014). Pathological manifestations and immune responses of serotype Ia and III Streptococcusagalactiae infections in Nile tilapia(Oreochromis niloticus). Songklanakarin Journal Science and Technology. (September – October 2014)
 
      Atipan Saimmai,Sirirat Petmeaun , Suppasil Maneerat. (2014). Production and Characterization of Biosurfactant Produced by Halopenitus persicus AS97 using Cashew Apple Bagasse as Substrate. 2nd ASEAN Plus Graduate Research Congress. 5-7 February 2014.
 
      Atipan Saimmai, Sirirat Petmeaun and Suppasil Maneerat. (2014). Diversity of Biosurfactant-producing Thermotolerant Bacteria from Hot Springs in the South of Thailand. 2nd ASEAN Plus Graduate Research Congress. 5 –  7 February 2014
 
      Atipan Saimmai and Suppasil Maneerat. (2014). Biosurfactant Production from Agro-Industrial By-Products and Wastes in Book of Industrial Microbiology: Microbes in Process. Microbiology Research Advances. 317 – 336.
 
      Chooklin, C.S., Maneerat, S. and Siammai, A. (2014). Utilization of Banana Peel as a Novel Substrate for Biosurfactant Production by Halobacteriaceae archaron AS65. Applied Biochemistry and Biotechnology. (8 April, 2014). 
 
      Kanokrat Saisa-ard, Suppasil Maneerat and Atipan Saimmai. (2014). Isolation and Characterization of Biosurfactants-producing Bacteria Isolated from Plam Oil Industry and Evaluation for Biosurfactants Production using Low-cost Substrates. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology. 276-284.
 
      Noparat, P., Maneerat, S. and Saimmai, A. (2014). Application of Biosurfactant from Sphingobacterium spiritvorum AS43 in the Biodegradation of Used Lubricating Oil. Applied Biochemistry and Biotechnology. (4 March, 2014).
 
      Pongsak Noparat Suppasil Maneerat and Atipan Saimmai. (2014). Utilization of plam oil decanter cake as a novel substrate for biosurfactant production from a new and promising strain of Ochrobactrum anthropic 2/3. World Journal  of Microbiology and Biotechnology. (March, 2014).
 
      Saisa-ard, K., Saimmai, A. and Maneerat, S. (2014). Characterization and Phylogenetic Analysis of Biosurfactant-producing Bacteria Isolated from Plam Oil Contaminated Soils. Songklanakarin Journal Science and Technology. (March – April 2014).
 
      Suthip Khakhong, Weerayuth Supiwong, Alongklod Tanomtong, Manop Sriuttha, Pornpimon Jearranaiprepame, Wichai Soemphol and Wirat Jiwyam. (2014). A First Chromosomal Characterization of NORs in Splendid Snakehead Fish, Channa Lucius (Perciformes, Channidae). International Journal of Cytogenetics and Cell Biology. (June 2014)
 
      มนทิรา ไชยตะญากูร. (2557). เปรียบเทียบการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลูกปกติกับในระบบไฮโดรโปนิกส์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 “การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”. 17 – 18 ธันวาคม 2557.
 
      มนทิรา ไชยตะญากูร, สุเทพ มุงคุณ และมณีนุช ทองชู. (2557). ความต้องการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 “การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”. 17 – 18 ธันวาคม 2557. 
 
      สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2557). ผลของสารไคโตซานต่อคุณภาพของดอกกล้วยไม้มอคคารา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 “การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”. 17 – 18 ธันวาคม 2557.  
 
      สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2557). ผลของวัสดุปลูกและสารเร่งการออกรากต่อการเจริญเติบโตของลูกกล้วยไม้หวาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 “การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”. 17 – 18 ธันวาคม 2557.   
 
      โสภา ชูเพ็ง. (2557). ผลของสูตรอาหาร BA TDZ และ PBZ ต่อการเจริญเติบโตของเอื้องพร้าวในหลอดทดลอง. การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2. 13 – 14 สิงหาคม 2557.
      
      โสภา ชูเพ็ง และนูรีญา มุสอแยนา. (2557). ผลของ PBZ BA และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้อั้วนวลจันทร์ในหลอดทดลอง. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล”. 8 พฤษภาคม 2557.  
 
      อทิพันธ์ เสียมไหม, สิริรัตน์ เพชรเหมือน, ศุภศิลป์ มณีรัตน์. (2557). การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กซ์โซโพลีแซคคาไรด์จากดินตะกอนป่าชายเลน. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล”. 8 พ.ค. 2557.
 
      อทิพันธ์ เสียมไหม, สิริรัตน์ เพชรเหมือน, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์. (2557). การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดที่สกัดได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล”. 8 พ.ค. 2557.

 

งานวิจัยปี 2558

 

งานตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558

    Paweena Dikit, Wiboon Riansa-ngawng, Teera Chookaew, Suppasil Maneerat, Noraphat Hwanhlem, Agarat Kamcharoen and Atipan Siammai. (2015). 8th TSAE International Conference. March 17 – 19, 2015; Bangkok, Thailand.
 
     เบญจพร แก้วอุไทย, กนกวรรณ แก้วอุไทย. (2558). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”. 7 – 8 พ.ค. 2558.
 
     กนกวรรณ แก้วอุไทย, กนกวรรณ ศรีขวัญ. (2558). การศึกษาความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”. 7 – 8 พ.ค. 2558.
 
     สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2558). การศึกษาวัสดุปลูกท้องถิ่นที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยไม้แกรมมาโตฟิลลัม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”. 7 – 8 พ.ค. 2558.
 
    โสภา ชูเพ็ง. (2558). ผลของ BA และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ลูกผสมสิงโตเครายาวกับสิงโตนกเหยี่ยวใหญ่. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”. 7 – 8 พ.ค. 2558.