โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ณ บ่อน้ำสำรอง หน้าตึกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

img_5518
img_5523
img_5532
img_5540
img_5542
img_5545
img_5552
img_5553
img_6000
img_6001
img_5444
img_5457
img_5458
img_5477
img_5496
img_5509
img_5515