ปรัชญา
เรียนรู้วิชาการ งานวิจัยเป็นฐาน บริการสังคม

วิสัยทัศน์
ผู้นำองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่การพัฒนาท้องถิ่นอันดามันอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตทางด้านเกษตรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม
2.สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
3.บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
5.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพและมีความสุข