Black Ribbon
โครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น
อาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ลำดับที่ 3

สื่อมัลติมีเดีย