Black Ribbon
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น
อาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ลำดับที่ 3

สื่อมัลติมีเดีย